Uppstart av PP Uppsala

Uppstartsprotokollet för Piratpartiet Uppsala

Den 14 juni kl 19.00
Ung Pirats kansli på Vretgränd 18, 3 trappor.

1. Mötets öppnande
Anders Andersson, vice kommunledare för Uppsala, öppnade mötet klockan 19.10.

2. Fastställande av röstlängd
Mikael Holm
Nils Agnesson
Gustav Nipe
Johan Lundmark, fram till och med 10.
Anders Andersson
Anna Troberg
Henrik Brändén
Ingor Loreson Lind
Mårten Fjällström från och med punkt 4.c

Mötet beslutade att anta ovanstående som röstlängd.

3. Godkännande av dagordning
Mötet valde anta dagordningen med tilläggen 4. Val av Mötesfunktionärer och 5. Mötets behöriga utlysande.

4. Val av mötesfunktionärer
(a) Val av mötesordförande
Mötet valde Anna Troberg som mötesordförande

(b) Val av mötessekreterare
Mötet valde Nils Agnesson som mötessekreterare

(c) Val av justerare
Mötet valde Mikael Holm och Gustav Nipe.

5. Mötets behöriga utlysande.
Mötet beslutade att mötet är behörigt utlyst då det har gått ut till alla medlemmar i Piratpartet i Uppsala kommun två veckor innan mötet.

6. Beslut att bilda lokal förening
Mötet beslutade att bilda föreningen Piratpartiet Uppsala.

7. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
Mötet beslutade att anta Piratpartiets stadga för lokala föreningar, med namnet Piratpartiet Uppsala med säte i Uppsala och verksamhetsområde Uppsala kommun.

8. Val av styrelse:
(a) Val av ordförande
Mötet valde enhälligt Nils Agnesson till ordförande för föreningen.

(b) Val av sekreterare
Mötet valde enhälligt Henrik Brändén till sekreterare för föreningen.

(c) Val av kassör
Mötet valde enhälligt Mårten Fjällström till kassör för föreningen.

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter (om möjligt till ett antal mellan två och tio)
Mötet beslutade att välja två antal ledamöter.

(e) Val av dessa ledamöter
Mötet valde enhälligt Anders Andersson till ledamot och vakantsatte den andra ledamotsplatsen.

9. Val av revisor och ersättare för denna
Mötet valde Mattias Bjärnemalm till revisor och Mikael Holm som ersättare.

10. Val av valberedning (en till fem personer)
Mötet beslutade att välja en valberedare.
Mötet valde Gustav Nipe som valberedare.

11. Övriga frågor
(a) Vilken verksamhet vill vi ha
Mötet beslutade att opinionsbilda och uppdatera det lokala programmet enligt följande:

Opinionsbildning och uppdatering av lokala programmet
Utskotten
Varje utskott består av minst 3 utskottsledamöter och utses av styrelsen. Styrelsen bestämmer utskottens verksamhetsområden. Utskotten gör utspel så länge de är eniga om partiets åsikt, rapporterar både utspel och oeniga tolkningar till styrelsen. Medlemmar som inte är utskottsledamöter får delta på utskottsmöten men utan rösträtt på utskottets möten.
Styrelsen gör vidare tolkningar och utspel samt skriver propositioner till årsmöte för att ändra programmet.

Mötet beslutade att PP Uppsala ska ha som mål att närvara och bevaka samtliga kommunfullmäktigemöten och, utan att vara invald, agera som opposition.

Mötet beslutade att PP Uppsala ska verka som ett föredöme för uppstartandet av andra lokalföreningar inom Piratpartiet och aktivt på ett utåtriktat vis visa hur en bra förening kan verka.

Mötet beslutade att PP Uppsala ska verka för att ha minst en social träff per månad.

Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att beakta övriga synpunkter som framförts under diskussionen.

(b) Medlemsavgift. Ska den lokala föreningen ha en sådan, och hur hög ska den i så fall vara?
Mötet beslutade att medlemsavgiften tills vidare ska vara 0 kronor.

12. Mötets avslutande
Anna Troberg avslutade mötet klockan 20.25.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>