Ett första möte 2012…

Protokoll konstituerande styrelsemöte i Piratpartiet Uppsala

28e juni 2012
Närvarande:
Nils Agnesson
Mårten Fjällström
Anders Andersson

Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Val av mötesfunktionärer och beslut om dagordning
Ordförande: Nils Agnesson
Sekreterare: Mårten Fjällström
Justerare: Anders Andersson

Dagordningen fastställes

3 Beslutsuppföljning
– Ingen uppföljning behövs då detta är det första styrelsemötet

4 Medlemsregister
Nils föredrar.

Vilka är medlemmar i föreningen från start och var har vi medlemsregistret?
Styrelsen beslutade att de medlemmar i partiet som bor i föreningens verksamhetsområde och som närvarade på uppstartsmötet ska initialt anses vara medlemmar i föreningen.

Styrelsen beslutade att personer som önskar medlemskap i föreningen, eller utträde, meddelar sekreteraren.

5 Firmateckning
Nils föredrar.
Enligt vår stadga så utser styrelsen firmatecknare. Lämpligt med två var för sig.
att utse Nils Agnesson (850418-2778) och Mårten Fjällström (770929-8934), att var för sig teckna föreningens firma.

6 Beslut från uppstartsmöte
Nils föredrar.
Är det några beslut från uppstartsmötet som vi redan nu behöver ta tag i?
Stycken som är kursiverade är beslut från uppstartsmötet om föreningens verksamhet.


Mötet beslutade att opinionsbilda och uppdatera det lokala programmet enligt följande:

Opinionsbildning och uppdatering av lokala programmet
Utskotten
Varje utskott består av minst 3 utskottsledamöter och utses av styrelsen. Styrelsen bestämmer utskottens verksamhetsområden. Utskotten gör utspel så länge de är eniga om partiets åsikt, rapporterar både utspel och oeniga tolkningar till styrelsen. Medlemmar som inte är utskottsledamöter får delta på utskottsmöten men utan rösträtt på utskottets möten.
Styrelsen gör vidare tolkningar och utspel samt skriver propositioner till årsmöte för att ändra programmet.

att informera om möjligheten att skapa politiska utskott samt utse Mårten Fjällström till kontaktperson för de som önskar skapa politiska utskott.

Mötet beslutade att PP Uppsala ska ha som mål att närvara och bevaka samtliga kommunfullmäktigemöten och, utan att vara invald, agera som opposition.

att uppdra åt Anders Andersson att bevaka kommunens kalendarium.

Mötet beslutade att PP Uppsala ska verka som ett föredöme för uppstartandet av andra lokalföreningar inom Piratpartiet och aktivt på ett utåtriktat vis visa hur en bra förening kan verka.

att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga.

Mötet beslutade att PP Uppsala ska verka för att ha minst en social träff per månad.

att informera om möjligheten att arrangera sociala aktiviteter med Nils Agnesson som kontaktperson, samt att försöka samordna styrelsemöte och social aktiviteter så de inträffar efter varandra.


Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att beakta övriga synpunkter som framförts under diskussionen.

att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga.


7 Bankkonto

Nils föredrar

Föreningen kommer att få ett visst bidrag från partiet, vi behöver därmed ett bankkonto i vårt namn. Eventuell tjänst för bokföring är värt att tänka på.

Mårten vill ha SEB (som partiet har) eller Swedbank (som UP har) då han redan är van vid deras internetbanker. Föreslår att det ges uppdrag att shoppa runt och välja det billigaste.

Funktioner vi behöver: idag: internetbank
i framtiden (beroende på vad partiet väljer för lösningar med pw och medlemsregister):
giroinbetalningar (om vi vill samla in pengar och/eller medlemsavgifter till det kontot)
betala räkningar

att uppdra åt Mårten Fjällström och Nils Agnesson att öppna ett billigt bankkonto med internetbank.

8 Verksamhet och medlemsvärvning
Henriks tankar är följande:
Vi diskuterade på uppstartsmötet en hel del om hur vi som redan är aktiva ska arbeta med kommunalpolitik, och synas i lokal politik. Jag tror vi också måste fundera över:
(a) Kontakta dem som är medlemmar men inte varit så aktiva och försöka få med dem i verksamheten.
(b) Verksamhet som är attraktiv även för dem som inte är jätteintresserade av kommunalpolitik, i stil med offentlig debatt Anna – förlagsredaktör om upphovsrätt, där vi bjuder in folk att fika o diskutera med oss efter; seminarieserie om våra kärnfrågor, och “våra” aspekter på ämnen vi kan bredda oss mot, brädspelkvällar, mm.

att bordlägga frågan

9 Övriga frågor

10 Mötets avslutande
20:28 Mötet avslutas

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>