Minnesanteckningar från diskussionsmöte om lokal politik i Uppsala

Deltagare: Mårten Fjällström, Claes Jönsson, Malin Ahnberg, Henrik Brändén, Mikael Holm, Sara Hage, Hampus Berg, Ulrika Andersdotter, David Midhage, Aleksander Lundkvist, Olav Berglund, Anders Andersson, Elin Hammarberg.

Mötet började med att vi i bikupor diskuterade fram vilka områden det var viktigt att vi har åsikter om och driver i kommunal- och landstingspolitiken. Sedan hade vi grupparbeten där vi diskuterade olika ämnesområden djupare.

Nedanstående punkter kom vi fram till att bör infogas i kommunal- och/eller landstingspolitiskt program. Utifrån dessa och av partiet centralt tagna ställningstaganden med bäring på kommun- respelktive landstingspolitik, samt de lokala plattformarna inför valen 2010, ska Mårten F arbeta fram ett förslag till landstingspolitiskt och Henrik B ett förslag till kommunalpolitiskt program.

Dessa sak sedan behandlas på möten med kommun- respektove landstingsföreningen i Uppsala resp Uppsala län på möten som följer varandra under samma kväll om lite mer än två veckor, helst före midsommar. David och Mårten ska se till att kallelser skickas under torsdagen 5te juni.

De medlemmar som har fler förslag man vill se inbakade i förslagen uppmanas lämna dem i kommentarsfältet nedan.

Skola och ungdom

 • Mer utbildning och kunskap om sexualundervisning och hbtq-frågor behövs hos både lärare och elever. Diskussionerna måste börja redan i mellanstadiet. Vi föreslår att RFSL bjuds in till alla mellanstadieklasser för att diskutera normalitet och normativitet, och att diskussionerna sedan fortsätter kontinuerligt genom skolgången.
 • Veganska alternativ i skolmaten, dvs utan mjölk och ägg. Det går att åstadkomma näringsriktigt.
 • Mer digitala läromedel i undervisningen och läsplattor/datorer till alla elever från första skolåret.
 • Mer undervisning om datorer från första klass. Datorundervisning och användning ska visa på alternativ till oligopolens proprietära mjukvara.
 • Kameror i skolan gör ingen tryggare.
 • Mer stöd till föreningar och andra aktiviteter för unga som fritidsgårdar. Det behövs fler alternativ till att hänga på stan.

Bibliotek

 • E-böcker. Så länge förlagen tar så mycket betalt för E-boksutlåning ska kommunen inte slösa pengar på det. Kommunen gör istället projekt Runeberg och Gutenberg tillgängliga i biblioteken.
 • Skolbibliotek: Alla skolor ska ha eget bibliotek m egen bibliotekarie. Detta kan samordnas med biblioteksfilialer där det är möjligt.
 • Undersök möjligheten att samordna bokbuss med varuutlämning, postverksamhet etc i glesbygd, så att bussens roll stärks, inte läggs ned.
 • Stadsbiblioteket behöver rustas upp.
 • Utökade öppettider på både centralt och filialbibliotek

Bostad och bredband

 • Kommunen måste ta ansvar för en god infrastruktur för bra bredbandsuppkopplingar över hela kommunen. Det är viktigt både för att ge kommuninvånarna tillgång till information och kultur, och för att göra det möjligt för företag att smidigt verka i kommunen. Kommunen ska köpa upp studentnätet och göra om det till ett stadsnät, som byggs ut och behålls i kommunal ägo. kommunen ska subventionera så det säkerställs att fiberkanblar läggs ner i marken när det ändå sker gatuarbeten.
 • Kommunen ordnar ett avgiftsfritt, inloggningsfritt, ocensurerat, oövervakat Wifi-stadsnät, som i en första etapp täcker hela stadskärnan, men  mot mandatperiodens slut allt tätbebyggt område.
 • Ökad nätsäkerhet i kommuner o landsting. (Behöver konkretiseras)
 • Det måste byggas mer studentbostäder och andra hyresrätter. Fokus ska läggas på korridorer och små lägenheter.
 • På lång sikt ska kommunen kunna erbjuda bostadsgaranti för alla studenter.
 • Bygg högre. Uppsala är en stad.
 • Kommunen ska i stadsplaner kräva att större lägenheter byggs så att ett rum har egen ingång och pentry så att rummet kan användas som separat bostad och/eller möjlighet att låsa dörrar till sovrummen, så de kan används som kollektivboenden.
 • Kan dra ner kostnader genom att bara begränsad andel av lägenheter behöver vara handikappanpassade, och färre krav på parkeringsplatser. (Kan kommunen påverka sådant själv?)

Trafik

 • Bussbiljetter – det är bra med ett enhetligt pris på månadskorten för hela länet, men det måste sänkas. I början av  mandatperioden vill vi halvera priset. Det långsiktiga målet är nolltaxa.
 • Man ska kunna köpa biljetter utan att behöva registrera sig.
 • PP stödjer satsningar på miljövänliga drivmedel.
 • Mer cykelställ i centrum. Om platsbristen är stor ska högteknologiska lösningar där cyklar automatiskt lyfts ner i och hämtas från underjordiska depåer skapas.
 • Utveckla systemet med lånecyklar. Det ska vara enkelt och smidigt att påbörja ett lån, och nätet av platser att låna och lämna cyklar ska vara finmaskigt över hela tätorten.
 • Fortsätt utbyggnad cykelvägar.
 • Mer gågator i centrum ger en trevligare stad.

Vård (sjukvård, äldre, funktionshindrade)

 • Det är viktigt att bygga elektroniska journalsystem som skyddar patienternas integritet. Journalsystemen ska ge läkare rätt access till rätt patient, och inte till vadsomhelst för vemsomhelst.
 • Vi vill bevaka patientens rätt att förstöra sina gamla journaler. Reglerna för arkivering och destruering förefaller inte anpassade efter elektroniska journaler.
 • Avskaffa slentrianregistreringen av personnummer. De ska bara efterfrågas när det är medicinskt nödvändigt – vid diagnos och behandling, inte vid enkel rådgivning.
 • Inga dokusåpor ska få spelas in i sjukvården.
 • Det ska inte vara tillåtet att fotografera andra i sjukhusmiljöer, men man måste samtidigt värna patienters rätt och möjlighet att med en kamera själva dokumentera sin egen vård och eventuella skador.
 • Datorsystem måste göras tillgängliga för funktionshindrade, som inte bara ska kunna vara brukare av systemen, utan också administratörer.
 • Om vårdstrukturen berättade gruppen att de hade diskuterat, men den som tog minnesanteckningar misslyckades med att uppfatta vad de kommit fram till.
 • Kommun och landsting ska sträva efter att göra det enkelt för äldre att utnyttja de nya möjligheter den moderna informationstekniken skapar. Kurser om internet och datorer för äldre. Kommun och landsting ska efterfråga och hårdvara som är anpassade efter äldre och synsvagas särskilda behov.
 • Par som träffats på äldre dar ska kunna bo ihop även om den ena behöver vård.
 • Papperslösa ska ha fri vård.
 • Missbrukarvården måste ha resurser så att alla som vill ha hjälp att komma ur missbruk ska kunna få det.
 • Utbildning om HBTQ för personal i sjukvård och  äldreomsorg.
 • PP tycker det är bra med konkurrens mellan olika vårdgivare, inklusive privata, och anser att landstinget inte ska missgynna eller bojkotta lokala privata vårdföretag som utvecklat en hög kompetens om denna är vassare än den verksamhet landstinget självt erbjuder.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>