Piratpartiets kommunalpolitiska plattform i Uppsala inför valet 2014

Piratpartiet tror att människor som är fria från övervakning och fritt kan leta, hitta och dela med sig av kunskap och kultur växer, och skapar en trevligare och rikare värld för oss alla att leva i. Därför ställer Piratpartiet i Uppsala upp i kommunvalet på följande program:

Skola och ungdom
Skolans viktigaste uppgift är att förbereda eleverna att orientera sig och agera i den kunskapsväv, som förenar skolan med resten av samhället. Skolan ska lära elever att hitta, analysera och värdera information, och ge dem de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla den till kunskap, skapa förståelse och att dra slutsatser. Skolan ska använda arbetsformer som stimulerar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga. I skolan ska man uppmuntras att tänka fritt och lära sig tänka kritiskt.

 • Anpassa undervisningen efter digitala läromedel. Läsplattor/datorer till alla elever från första skolåret.
 • Mindre klasser. Lärare ska uppmuntras använda IT för att elever enskilt ska kunna följa genomgångar och arbeta med lätträttade övningar, så att varje elev får mer tid med sina lärare.
 • Mer undervisning i datakunskap från första klass. Skolan ska så långt det går använda och främja öppen, fri mjukvara.
 • Undervisningen om samlevnad och hbtq-frågor måste förbättras. Diskussionerna måste börja redan i mellanstadiet. Vi vill fortbilda lärare i frågorna och föreslår att RFSL bjuds in till alla mellanstadieklasser för att diskutera sociala normer och att diskussionerna sedan fortsätter kontinuerligt genom skolgången.
 • Det ska finnas veganska alternativ i skolmaten. Det går att åstadkomma näringsriktigt.
 • Kameror i skolan gör ingen tryggare. Elevers kommunikation ska inte få övervakas. Elever har rätt till ocensurerad internetuppkoppling.
 • Eleven ska själv få bestämma över sin klädsel i skolan.
 • Mer stöd till föreningar och andra aktiviteter för unga, t ex fritidsgårdar.

Kultur och bibliotek
Internet öppnar fantastiska möjligheter för människor att hitta och njuta av kultur. Kommunens kulturpolitik måste sikta mot att utnyttja dessa möjligheter, inte lägga hinder för dem.

 • Kommunala och kommunstödda teatrar, museer och musiksatsningar ska digitalisera sina samlingar och produktioner, och göra dem tillgängliga för alla över nätet.
 • Kommunen ska se till att de upphovsrättsfria delarna av vårt kulturarv görs enkelt tillgängliga elektroniskt i biblioteken, bland annat via projekt Runeberg och Gutenberg. Så länge förlagen tar betalt för E-boksutlåning per lån istället för exemplar ska kommunen däremot inte slösa pengar på sådan.
 • Alla skolor ska ha eget bibliotek med egen bibliotekarie. Detta kan samordnas med biblioteksfilialer där så är möjligt.
 • Vi vill stärka bokbussens roll i glesbygden och undersöka möjligheten att samordna den med andra tjänster som varuutlämning, postverksamhet etc.
 • Stadsbiblioteket behöver rustas upp. Vi vill ha längre öppettider på både det centrala biblioteket och filialerna.

Integritet och privatliv
Piratpartiet vill slå vakt om vår personliga integritet. Alla har rätt att slippa övervakning om man inte är misstänkt för något brott. Det ska vara möjligt att leva ett normalt liv och röra sig fritt i samhället utan att lämna elektroniska fotavtryck, som sedan kan användas för att kartlägga ens liv och rörelser.

 • System för att betala olika kommunala tjänster (som kollektivtrafik, trängselavgifter mm) utformas så att de inte lämnar bestående elektroniska avtryck.
 • Kommunen ska ta hänsyn till människors integritet varje gång nya system designas eller upphandlas. Till exempel ska låssystem till servicehus och kommunala bostadsbolag utformas så det inte blir möjligt att i efterhand spåra vem som kommit och gått genom dörrarna till privata hem.
 • Politiker och tjänstemän ska ständigt ha integritetsfrågorna levande, och analysera integritetskonsekvenser inför varje beslut
 • Fler poliser och nattvandrare på utsatta platser ger mer trygghet, och “områdessatsningar” med planteringar, konst, god belysning etc minskar skadegörelse mycket effektivare än kameraövervakning.
 • Varken anställda, elever eller andra brukare av kommunens tjänster ska få sin privata kommunikation övervakad, ens om den sker via kommunens datorer eller uppkopplingar.
 • Kommunen har ett ansvar för att invånarna kan ha kontakt med kommunen och utnyttja dess IT-tjänster utan att utomstående kan spåra eller registrera detta.

Mångfald, jämställdhet och integration
Vi tror på alla människors lika värde. Därför ska alla människor ha samma rättigheter och möta samma krav, oavsett kön, hudfärg, ursprung, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Kommunen ska skydda och respektera alla människors rätt att utöva sina religioner, övertygelser, traditioner och livsstilsval, så länge man inte i handlar intolerant mot andras.

 • I ett sekulärt samhälle ska till exempel alla religioner behandlas lika av kommunen. Buddisttempel, minareter och andra religiösa och sekulära församlingslokaler ska ha samma rätt som kyrkklockor att bidra till ljudbilden på offentliga platser.
 • Kommunen ska utveckla ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man gör urval av vilka sökande som kallas till anställningsintervju.
 • Kommunen ska sträva efter lika lön och likvärdiga arbetsvillkor för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma kompetensnivå. Kommunen måste formulera kriterier för kompetens så att de inte diskriminerar utifrån kultur och inkluderar både sådana som ofta hittas hos män och sådana som ofta hittas hos kvinnor.
 • Föräldraledighet ska betraktas som en merit vid anställningar inom kommunen.
 • Lärare och annan personal i kommunen måste ges fördjupade kunskaper om HBTQ-frågor och hederskultur.
 • Svenskundervisningen för vuxna invandrare måste bli bättre på att möta var student på dess nivå och utifrån dess förutsättningar och behov. Kommunen bör utveckla system där senare delar av svenskundervisningen kan integreras med arbete och/eller praktik på arbetsplatser.
 • För att motverka segregering vill vi därför planera för andra upplåtelseformer (eget hem, bostadsrätt, hyresrätt) när ny bebyggelse sprängs in i redan existerande. När nya områden planeras ska marken delas upp i mindre områden för olika upplåtelseformer.

Bostad och bredband
Ett eget hem med en dörr man själv kan låsa om sig är mycket viktigt för ens integritet och möjlighet till privatliv. Bostadsbristen drabbar Uppsalas unga hårt, och måste byggas bort. Kommunen ska också ta ansvar för god tillgång till bredbandsuppkopplingar. Det är viktigt både för att ge kommuninvånarna tillgång till information och kultur, och för att göra det möjligt för företag att smidigt verka i kommunen.

 • Det måste byggas mer studentbostäder och andra hyresrätter. Fokus ska läggas på korridorer och små lägenheter. På lång sikt ska kommunen kunna erbjuda bostadsgaranti för alla studenter.
 • Ett sätt att få fler bostäder är att bygga högre. Det ska användas. Uppsala är en stad.
 • Kommunen ska i stadsplaner kräva att större lägenheter byggs med avgränsningsbara uthyrningsrum, och verka för fler stora lägenheter som lämpar sig för kollektivboenden.
 • Kommunen måste garantera alla sina invånare tak över huvudet. Ingen åtskillnad ska göras utifrån medborgarskap eller beteende.
 • Kommunen ska verka för att få ner byggkostnaderna genom att bara en begränsad andel av student- och ungdomslägenheter ska behöva vara handikappanpassade, och att kraven på parkeringsplatser sänks.
 • Kommunen måste ta ansvar för en god infrastruktur för bra bredbandsuppkopplingar över hela kommunen. Kommunen ska köpa upp studentnätet och göra om det till ett stadsnät, som byggs ut och behålls i kommunal ägo. Kommunen ska subventionera så det säkerställs att fiberkablar läggs ner i marken när det ändå sker gatuarbeten.
 • Kommunen ordnar ett avgiftsfritt, inloggningsfritt, ocensurerat, oövervakat Wifi-stadsnät, som i en första etapp täcker hela stadskärnan, men mot mandatperiodens slut allt tätbebyggt område.
 • Vi vill verka för ökat medvetenhet om nätsäkerhet hos kommunens tjänstemän och beslutsfattare.

Trafik
Det är viktigt med väl fungerande och billiga alternativ till den biltrafik, som med tiden riskerar kväva Uppsala.

 • Vi tycker det är bra med ett enhetligt pris på månadskorten för hela länet, men priset måste sänkas. I ett första steg vill vi halvera priset. Det långsiktiga målet är helt skattefinansierad kollektivtrafik.
 • Man ska kunna resa utan att ens förflyttningar registreras och lagras. Man ska därför kunna köpa biljetter utan att behöva registrera sig.
 • Vi stödjer satsningar på miljövänliga drivmedel för bussarna.
 • Mer cykelställ i centrum. Då platsbristen är stor ska vi prova lösningar där cyklar automatiskt lyfts ner i och hämtas från underjordiska depåer.
 • Utveckla systemet med lånecyklar. Det ska vara enkelt och smidigt att påbörja ett lån, och nätet av platser att låna och lämna cyklar ska vara finmaskigt över hela tätorten.
 • Vi vill se en kraftfull utbyggnad av cykelvägar, med ordentliga säkerhetsavstånd till gångbanor.
 • Vi vill ha mer gågator i centrum för en trevligare stadsmiljö.

Äldre och funktionshindrade
När man blir äldre, sjuk eller funktionshindrad blir man mer beroende av andra människor. Det är därför särskilt viktigt att tänka på integriteten för våra äldre och funktionshindrade.

 • Kommunen ska iaktta stor försiktighet med patientjournaler, och se till att obehöriga inte har möjlighet att titta i dem. System ska skapas för att upptäcka och reagera på om så trots allt sker.
 • Elektronisk övervakning kan inte ersätta mänsklig närvaro och trygghet. Vi vill ha nattpersonal istället för videokameror på äldreboenden.
 • Par som träffats på äldre dar ska kunna bo ihop även om den ena behöver vård.
 • Kommunen ska underlätta för äldre att utnyttja de nya möjligheter den moderna informationstekniken skapar. Kurser om internet och datorer för äldre ska få stöd. Kommunen ska efterfråga system som är anpassade efter äldres och synsvagas särskilda behov. Datorsystem måste göras tillgängliga för funktionshindrade. De ska inte bara kunna vara brukare av systemen, utan också administratörer.
 • Inga dokusåpor ska få spelas in i kommunens vård och omsorg.
 • Vi vill se mer utbildning om HBTQ för personal i kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade.