Medlemsmöte 26 mars 2013

Protokoll fört vid medlemsmöte för Piratpartiet i Uppsala 26/3 2013

Närvarande:
Anders Andersson, Mikael Holm, Mårten Fjällström, Nils Agnesson, Wanja Jatko, Nils Agnesson och Sergej Brändén.

1. Mötets öppnande
Ordförande Nils Agnesson förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes enligt närvaroförteckningen ovan med undantag för Wanja Jatko och Sergej Brändén.

3. Mötets behörighet
Mötet befanns vara behörigt utlyst.

4. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Nils Agnesson
Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén
Till justerare valdes Mikael Holm och Mårten Fjällström

5. Godkännande av dagordningen
Förslaget till dagordning godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för 2012
Styrelsens ekonomiska berättelse föredrogs och lades till handlingarna

8. Revisionsberättelse för 2012
Revisorns berättelse föredrogs och lades till handlingarna

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Medlemsmötet beslöt bevilja den avgående styrelsens ansvarsfrihet för sin förvaltning under 2012

10. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
Medlemsmötet biföll nedanstående verksamhetsplan och budget för år 2013.

Verksamhetsplan för 2013
– Föreningen ska ordna informella träffar för att diskutera kommunalpolitik, varefter styrelsen får i uppgift att skriva ett förslag till kommunalpolitiskt program att lägga fram till ordinarie eller extra medlemsmöte.
– Föreningen ska genomföra partiets tänkta studiecirklar.
– Föreningen ska besöka minst 3 kommunfullmäktigemöten.
– Föreningen ska skapa utskott. Varje utskott består av minst 3 utskottsledamöter och utses av styrelsen. Styrelsen bestämmer utskottens verksamhetsområden. Utskotten gör utspel så länge de är eniga om partiets åsikt, rapporterar både utspel och oeniga tolkningar till styrelsen. Medlemmar som inte är utskottsledamöter får delta på utskottsmöten men utan rösträtt på utskottets möten. Styrelsen gör vidare tolkningar och utspel.

Budget för 2013

Intäkter
Fordran på Partiet efter utdelning från lokala budgetar: 9 000 kronor
Grundbidrag till föreningar: 2 000 kronor
Andra donationer: 1 000 kronor
Summa: 12 000 kr

Utgifter
Bankkostnader: 500 kronor
Möteskostnader: 1 000 kronor
Proflmaterial: 1 000 kronor
Summa: 2 500 kronor

Resultat: 9 500 kronor
Summa utgifter plus resultat: 12 000 kronor

12. Val av årets styrelse:
Till ordförande valdes Mikael Holm. Noterades att valet är enhälligt.
Till sekreterare valdes Sergej Brändén. Noterades att valet var enhälligt.
Till kassör valdes Mårten Fjällström. Noterades att valet var enhälligt.
Beslöts faställa antalet övriga ledamöter till två.
Till övriga ledamöter valdes Anders Andersson och Wanja Jatko. Noterades att valet var enhällig

13. Val av årets revisor och ersättare för denna
Till revisor valdes Nils Agnesson och till ersättare valdes Mattias Bjärnemalm.

14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
Till valberedning valdes Gustav Nipe och Henrik Brändén.

15. Övriga frågor
Inga övriga frågor funnes.

16. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.

Vid protokollet,
Henrik Brändén

Justeras: Mårten Fjällström, Mikael Holm

Bilagor:

Verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2013
Revisionsberättelse för 2012