Protokoll från medlemsmöte med Piratpartiet i Uppsala den 6 februari 2014

Närvarande:
Mikael Holm, Anders Andersson, Malin Ahnberg, Henrik Brändén, Ingor Loreson Lind, Karolina Andersdotter (fr o m punkt 8), David Midhage (fr o m punkt 11)


§ 1. Mötets öppnande
Mikael Holm förklarade mötet öppnat.

 

§ 2. Fastställande av röstlängd
Konstaterades att alla närvarande är partimedlemmar och därmed har rösträtt.

 

§ 3. Mötets behörighet
Beslöts anse att mötet är behörigt utlyst.

 

§ 4. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Mikael Holm.
Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén.
Till justeringspersoner valdes Malin Ahnberg och Anders Andersson.

 

§ 5. Godkännande av dagordningen
Den utskickade dagordningen fastställdes.

 

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
Föreningens ordförande föredrog en verksamhetsberättelse lydande:

“Föreningen höll under året ett par styrelsemöten och planerade kommande aktivitet för valåret.”

Mötet beslutade att lägga denna berättelse till handlingarna.

 

§ 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
Den utskickade ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.

 

§ 8. Revisionsberättelse för det föregående året
En revisionsberättelse inkom under mötet via SMS från revisor Nils Agnessons mobiltelefon lydande:

“Jag har inget att påpeka och rekommenderar ansvarsfrihet för den avgående styrelsen”

Mötet beslutade lägga denna berättelse till handlingarna.

 

§ 9. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beslutade bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för sin förvaltning av föreningen under 2013.

Anders Andersson och Mikael Holm deltog ej i beslutet.

 

§ 10. Inkomna motioner

a) Motion gällande lokal riksdagslista
Mötet beslöt att Piratpartiet Uppsala ska använda partiets centrala riksdagslista för riksdagsvalet.

b) Motion gällande framtagande av kommunlista
Mötet beslöt att Piratpartiet Uppsala tar fram sin lista till kommunfullmäktige genom listval på ett extra medlemsmöte den 12 mars kl 18.00.

 

§ 11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

a) Verksamhetsplan
Mötet beslöt fastställa följande verksamhetsplan:

“Piratpartiet Uppsala ska ställa upp i valet till kommunfullmäktige.
Vi ska tillsammans med piratrörelsen i Uppsala bedriva en intensiv valkampanj under årets båda valrörelser.
Piratpartiet Uppsala ska anordna regelbundna temafikor tillsammans med den samlade piratrörelsen i Uppsala.”

b) Budget
Mötet beslöt fastställa följande budget för Piratpartiet i Uppsala:

Ingående balans: 13 568 kr

Inkomster: 31 500 kr
Grundbidrag från partiet: 2 000 kr
Anslag till fokuskommun: 13 500 kr
Donationer: 16 000 kr

Utgifter: 44 500 kr
Frakt och målning valstuga, diverse polistillstånd: 10 000 kr
Lokalhyra: 3 500 kr
Valsedlar: 5 000 kr
Kampanj samt Tryck och Profilmaterial: 20 000 kr
Övrigt: 6 000 kr

Prognostiserad utgående balans: 568 kr

 

§ 12. Val av styrelse för 2014:
Till ordförande i föreningen valdes David Midhage.
Till sekreterare i föreningen valdes Henrik Brändén. Konstaterades att beslutet var enhälligt.
Till kassör i föreningen valdes Mårten Fjällström. Konstaterades att beslutet var enhälligt.
Antalet övriga ledamöter i styrelsen fastställdes till fyra.
Till övriga ledamöter valdes Karolina Andersdotter, Lars Johansson, Malin Ahnberg och Anders Andersson.

 

§ 13. Val av revisor och ersättare för denna för 2014
Mötet beslutade att bordlägga punkten till det extra medlemsmötet den 12 mars, och att Nils Agnesson till dess kvarstår som tillförordnad revisor.

 

§ 14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
Mötet beslutade att bordlägga punkten till det extra medlemsmötet den 12 mars.

 

§ 15. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

 

§ 16. Mötets avslutande
Mikael Holm avslutade mötet.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>