Protokoll för extra medlemsmöte med Piratpartiet i Uppsala onsdagen 12 mars

Närvarande medlemmar voro:
David Midhage, Viktor Bengtsson, Henrik Brändén, Mikael Holm, Lars Johansson, Anders Andersson fr o m § 2.
Övrig deltagare var: Mattias Bjärnemalm.

§ 1. Mötets öppnande
David Midhage förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängd
Konstaterades att alla närvarande mötesdeltagare utom Mattias Bjärnemalm är medlemmar och därmed har rösträtt.

§ 3. Mötets behörighet
Konstaterades att ordförande David Midhage kallat till mötet via mail och föreningens webbsida den 26 februari, vilket innebär att mötet är behörigt utlyst.

§ 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
Till mötesordförande valdes David Midhage.
Till mötessekreterarre valdes Henrik Brändén.
Till justerare valdes Anders Andersson och Lars Johansson.

§ 5. Godkännande av dagordningen
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 6. Val av årets revisor.
Till revisor för 2014 valdes Gustav Nipe med Viktor Bengtsson som suppleant.

§ 7. Val av årets valberedning (en till fem personer)
Posterna i valberedningen vakantsattes.

§ 8. Fastställande av Kommunlista för kommunalval
Mötet fastställde följande lista för kommunvalet i Uppsala kommun 2014:
Mikael Holm
Karolina Andersdotter
Mårten Fjällström
Malin Ahnberg
Gustav Nipe
David Midhage
Lars Johansson
Esther Victoria Westberg
Daniel Engh
Anders Andersson
Lucas Klingsbo
Henrik Brändén

§ 9. Övriga frågor
Inga övriga frågor funnes.

§ 10. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>