Kallelse till (extra) Medlemsmöte för Piratpartiet Uppsala! 27/5 kl.18

Det är dags för medlemsmöte för Piratpartiet Uppsala!

Vad är medlemsmöte?
Vilka vill du se leda Piratpartiet Uppsala det kommande året? Vill du rent av delta själv? Det är nu du har chansen att kandidera själv eller vara med och rösta fram den kommande styrelsen. Rösträtt på medlemsmöte har den som är medlem i Piratpartiet Uppsala och som varit medlem i föreningen sedan minst 2 månader före rösttillfället. Vill du kandidera eller nominera någon till de poster som ska väljas, skickar du ett mail till mig på David.Midhage(snabela)piratpartiet.se senast den 22:e Maj. Vi bjuder såklart även på varm dryck, fika och frukt!
Eftersom vi är lite sent ute med mötet kommer mötet att klassas som “extra medlemsmöte”. Mötet kan därmed inte behandla andra frågor än de som står på dagordningen nedan.
När är medlemsmötet?  27/5 kl.18:00
Var är medlemsmötet? Ung Pirat’s kansli, Vretgränd 18, Uppsala, våning 3.
På medlemsmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
Med vänliga hälsningar
David Midhage
Ordförande Piratpartiet Uppsala
david.midhage(snabela) piratpartiet.se – 0730932656

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>