Ett andra möte 2012…

Protokoll för möte med styrelsen för Piratpartiet i Uppsala 19/9 2012

Närvarande Anders Andersson, Nils Agnesson, Henrik Brändén

§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Nils Agnesson öppnade mötet.

§ 2 Val av mötesfunktionärer och beslut om dagordning
Till mötesordförande valdes Nils Agnesson, till mötessekreterare valdes Henrik Brändén och till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Anders Andersson. Vidare fastställdes dagordningen.

§ 3 Beslutsuppföljning

3.1 Medlemsregister
Konstaterades att vi beslutat att medlemmar kontaktar sekreteraren om medlemskap, och att denne håller ett medlemsregister till dess vi kan ska ett sådant i Pirate webb.

3.2 Utskott
Konstaterades att styrelsen utsett Mårten Fjällström till kontaktperson för dem som önskar skapa politiska utskott, där tre medlemmar om de är ense ska kunna anta och driva ställningstaganden i kommunalpolitiska frågor i partiets namn. Konstaterades att eftersom vi inte kommit igång med verksamheten har medlemmar ännu inte engagerat sig i sådana.

3.3 Bevakning av kommunfullmäktiges kalendarium
Konstaterades att vi tidigare beslutat uppdra åt Anders Andersson att bevaka kommunfullmäktiges kalendarium och dagordning. Han rapporterade att KF framöver kommer att var annan gång ha heldagsmöte och var annan gång kvällsmöte. Kommande KF-möte måndag 24/9 är ett heldagsmöte med ett tjugotal beslutsärenden. Styrelsen konstaterade att det kunde vara lämpligt/möjligt att agera i följande frågor om någon har tid därtill:

  • Digital cykelkarta, där vi kan mena att kommunens uppgift är att tillhandahålla de data som andra kan behöva för att på bästa sätt skapa sådana tjänster.
  • E-tjänst för information om miljö och fysisk tillgänglighet, där vi kan anse att kommunens uppgift bör vara att tillhandahålla informationen via öppna API-er så att olika aktörer kan göra informationen tillgänglig för olika målgrupper.

3.4 Sociala aktiviteter
Konstaterades att vi tidigare beslutat att försöka samordna styrelsemöten och social aktiviteter så de inträffar efter varandra, med Nils Agnesson som kontaktperson.

3.5 Bankkonto
Konstaterades att Mårten och Nils fick i uppdrag att fixa det, att de kollat upp, men att frågan inte brinner.

§ 4 Verksamhet och medlemsvärvning (bordlagd fråga)
Beslöts att ha två träffar i månaden, en som ligger en vecka före ett kommunfullmäktigemöte där man diskuterar dagordningen och planerar tänkbara utspel kring aktuella kommunalpolitiska frågor inför fullmäktigemötet, och ett möte två veckor senare som fokuserar på socialt umgänge och/eller andra politiska frågor.

§ 5 Process inför varje kommunfullmäktige
Diskuterades hur vi kan arbeta med kommunalpolitik och konstaterades
att vi bör ha en hemsida där vi redogör för våra synpunkter
att vi bör vara aktiva via internet och twitter under KF-möten
att en möjlighet kan att inför KF-möten ha en medlemsträff och diksutera ärendena som ska upp och delegera till ordföranden att efter att ha samrått med de medlemmar som då dyker upp anta sakpolitiska ställningstaganden i aktuella kommunalpolitiska frågor i partiets namn.

§ 6 Uppstart av landstingsförening
Frågan bordlades.

§ 7 Föreslå personer till partiets valberedning
Frågan diskuterades utan att några beslut fattades.

§ 8 Motioner till partiets höstmöte
Frågan diskuterades utan att några beslut fattades.

§ 9 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 10 Mötets avslutande.
Mötet avslutades.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>